Groen en landschap

De regio Utrecht staat tot 2040 voor een grote schaalsprong. Dit heeft direct effecten op Wonen, Mobiliteit, Economie en Energie. Om de regio met deze sterke groei leefbaar te houden zal er ook sterk geïnvesteerd moeten worden in 'groen' en 'landschap'. Deze opgave vraagt om regionale samenwerking.

De regio Utrecht heeft prachtige en diverse landschappen: het nationaal park Utrechtse heuvelrug, het Groene Hart, de Hollandse waterlinies en andere gebieden zijn belangrijk voor recreatie, landbouw en natuur. Als U10 geven we expliciet aandacht aan het landschap; en aan het belang van dat landschap in een tijd die ook vraagt om meer woningen en bedrijventerreinen, transformatie in de landbouw, ruimte voor energie en klimaatadapatie. Als iedere gemeente dat binnen eigen grenzen aanpakt, zou er een enorme versnippering ontstaan. Daarom vraagt “Groen en landschap” om regionale samenwerking.

Op de agenda

We kijken naar alle 'groene thema’s' die een impact kunnen hebben op de landschappelijke kwaliteit:
• Recreatie
• Landbouw
• Natuur
• Klimaat, bodem en water
• Cultuurhistorie

En we doen dit in twee trajecten:

Integraal ruimtelijk perspectief

Het thema Groen en landschap is een belangrijk onderdeel van het Integraal ruimtelijk perspectief (IRP). Hiervoor is het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma actief.

Groen Groeit Mee

In het programma Groen Groeit Mee werken de provincie Utrecht, drie regio’s (U10, het Utrechtse deel van Foodvalley en Amersfoort) en vier waterschappen samen aan de realisatie van groene opgaven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijk trekker benaderen: George Becht (Woerden) of de betrokken procesmanager van het U10-team: Eelco Sneep.

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.