Groen en landschap

De regio Utrecht staat tot 2040 voor een grote schaalsprong. Dit heeft direct effecten op Wonen, Mobiliteit, Economie en Energie. Om de regio met deze sterke groei leefbaar te houden zal er ook sterk geïnvesteerd moeten worden in 'groen' en 'landschap'. Deze opgave vraagt om regionale samenwerking.

De regio Utrecht heeft prachtige en diverse landschappen: het nationaal park Utrechtse heuvelrug, het Groene Hart, de Hollandse waterlinies en andere gebieden zijn belangrijk voor recreatie, landbouw en natuur. Als U10 geven we expliciet aandacht aan het landschap; en aan het belang van dat landschap in een tijd die ook vraagt om meer woningen en bedrijventerreinen, transformatie in de landbouw, ruimte voor energie en klimaatadapatie. Als iedere gemeente dat binnen eigen grenzen aanpakt, zou er een enorme versnippering ontstaan. Daarom vraagt “Groen en landschap” om regionale samenwerking.

De bestuurstafel Groen en landschap werkt aan twee zaken. Als eerste willen we ervoor zorgen dat ‘groen en landschap’ een duidelijk plek krijgt in het Integraal ruimtelijk perspectief REP (Ruimtelijk economisch perspectief en programma). Daarom is het ontwikkelbeeld Groen en landschap (pdf) (inclusief een case study) opgesteld als vijfde pijler.  Sinds de contour is verschenen, is groen en landschap duidelijk zichtbaar in het REP-proces.

Voor de uitvoeringsfase constateren we met zorg dat er nauwelijks financiering is voor landschappelijke projecten en dat de sectorGroen in de hele provincie over te weinig uitvoeringskracht beschikt. Daarom werken we aan een tweede punt: het organiseren en inrichten van een daadkrachtige governance voor de sector groen. Daarvoor zijn we samen met de provincie het traject ‘Groen groeit mee' gestart. We hebben geconstateerd dat de gemeenten, provincie en waterschappen in Utrecht (provincie) samenwerken op ’’groen in meer dan 50 verschillende projecten en programma’s. Soms alleen als overheden onderling, soms met andere partners; soms op een thema, soms gebiedsgericht. Aan de ene kant laat dit zien dat er veel betrokkenheid en passie zit op ‘groen’, aan de andere kant kan het allemaal wel een beetje efficiënter en daadkrachtiger. Op verzoek van de bestuurstafel Groen en landschap neemt de provincie de regie in dit traject. In 2021 willen we komen tot afspraken over een nieuwe governance voor Groen.

Op de agenda

We kijken naar alle groene thema’s die een impact kunnen hebben op de landschappelijke kwaliteit:
• Recreatie
• Landbouw
• Natuur
• Klimaat, bodem en water
• Cultuurhistorie

En we doen dit in twee trajecten:

  1. In REP formuleren we wat we als 16 samenwerkende gemeenten willen in onze regio.
  2. In 'Groen groeit mee' zoeken we samen met de provincie en de andere regio’s naar de beste weg om onze landschappelijke doelen te realiseren.

Onderdeel van integraal ruimtelijk perspectief

Het thema 'Groen en landschap' is ook een integraal onderdeel van het integraal ruimtelijk perspectief REP. Hiervoor is het opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma actief.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de bestuurlijk trekker benaderen: George Becht (Woerden) of de betrokken procesmanager van het U10-team: Eelco Sneep.

 

 

Voor de laatste actuele nieuwsitems, ga naar nieuws. Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.