Home Ga terug naar home

Groen groeit mee

Van ambitie naar realisatie

Groen is de kwaliteit van onze regio. Gezonde groei is onze opgave. Hoe brengen we dit samen? Tot 2040 neemt het aantal woningen toe met ruim 100.000. Waar er voor wonen, energie en mobiliteit een concrete ruimtevraag is geformuleerd, is dat voor groen en water nog niet het geval. Daar moet verandering in komen, vinden alle samenwerkende overheden van de Utrechtse regio. Groen is van onomstotelijke waarde als het gaat om de gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit is het moment waarop we groen moeten opeisen in ieder ruimtelijk plan. Zo werken we aan een goede mix van toegankelijk groen, duurzame landbouw, veerkrachtige natuur, beleefbaar landschap en zichtbaar water. Daarom zetten de overheden in onze regio gezamenlijk de schouders onder een versnellingsprogramma gericht op integraliteit, focus en daadkracht: Groen Groeit Mee!

Groen beter voor mens en klimaat

Regio Utrecht behoort tot de top meest competitieve regio’s in Europa: veel mensen willen hier werken en wonen, mede door haar groene leefomgeving. Tegelijkertijd zijn we ook de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht tussen woningen, infrastructuur en natuur te bewaren. Dat groen een maatschappelijke bijdrage levert, is inmiddels duidelijk. Tijdens de coronacrisis zagen we letterlijk hoeveel mensen afhankelijk zijn van groen in de openbare ruimte. Bovendien heeft groen niet alleen een positief en noodzakelijk effect op de gezondheid van inwoners, maar draagt ook bij aan klimaatadaptatie, meer biodiversiteit en is het een deel van de oplossing voor de stikstofcrisis.

Gezamenlijk aan de slag

De Utrechtse overheden hebben samen een stevige ambitie neergezet: verspreid over de provincie 10.000 hectare extra groen te realiseren. Dit groen kan multifunctioneel zijn. Losse initiatieven en projecten zijn mooi, maar wij streven naar een gezamenlijke en doelmatige aanpak waarmee het eindresultaat groter, groener en beter verbonden is dan vanuit de diverse initiatieven afzonderlijk.

Samen met regio Amersfoorthet Utrechtse deel van de regio Foodvalley en de vier waterschappen (vertegenwoordigd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken we onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee.

Op 7 februari 2022 ondertekenden U10-gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Utrecht namens de U10 het Pact Groen groeit mee.

 

Een groene standaard

Jaren geleden realiseerden we ons hoe belangrijk het is om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijke project mee te nemen, anno 2021 voegen we hier groen aan toe. Met Groen Groeit Mee slaan de lokale overheden de handen ineen voor een groot regionaal groenplan. We bundelen bestaande initiatieven en brengen slim in kaart wat financieel en praktisch nodig is om de gezamenlijke ambitie te realiseren. We tillen groen naar een hoger niveau en zorgen dat groen een volwaardig onderdeel wordt van de ruimtelijke programmering.

Om ruimtelijk te kunnen programmeren, is een helder overzicht nodig van mogelijke projecten en ambities die helpen om Groen Groeit Mee concreet te maken. In het rapport ‘Groen Groeit Mee, Opgaven in beeld is deze opgave tot 2040 op een rij gezet en zoveel mogelijk gekwantificeerd in oppervlakten en kosten. Dit leidt tot een overzicht van groenopgaven en ambities op provinciale en regionale schaal en een financiële vertaling van de opgaven in investerings- en beheerkosten.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de mogelijke financieringsvormen, bronnen en uitvoeringsinstrumentarium om de groene ambities van het programma Groen Groeit Mee te realiseren. Vanuit het onderzoek ‘Financiering Groen Groeit Mee‘ is een aantal aanbevelingen gedaan, die de komende tijd verder wordt uitgewerkt en/of op haalbaarheid wordt onderzocht.