Home Ga terug naar home

Groen en landschap

Onze opgaven

Utrecht is een populaire regio en doordat we hard groeien moeten we slim omgaan met de ruimte die we hebben. Dit betekent dat we naast een schaalsprong in verstedelijking (meer woningen, arbeidsplaatsen en investeren in bereikbaarheid en duurzame energie) ook onze landschappen en groenstructuren behouden, versterken en vergroten.

De regio heeft unieke en diverse landschappen en groenstructuren, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzones, het Groene Hart, het Kromme Rijngebied, het rivierenlandschap, de Vinkeveense- en Vechtplassen en het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Samen vormen ze de grote trots van onze regio. Voor de groei van onze regio is het behouden, versterken en vergroten hiervan een randvoorwaarde. ‘Groen groeit mee’ is ons leidmotief.

Onze ambities

  • Het behouden en versterken van de intrinsieke kwaliteit van het landschap, inclusief de inherente natuur- en cultuurhistorische waarden
  • Het vergroten van de ruimte voor groen, natuur, cultuurhistorie en water in kwantitatieve zin
  • Vergroten van de toegankelijkheid van het landschap en daarmee ruimte bieden voor de groeiende recreatiebehoefte van een groeiende bevolking
  • Bieden van toekomstperspectief aan het landelijk gebied en specifiek de agrarische sector
  • De wateropgave en klimaatadaptatie ruimte geven en/of integreren.

Het realiseren van onze groene en landschappelijke opgave vraagt grens overstijgend samenwerken, ook tussen gemeenten in het stedelijk en landelijk gebied. Voor de financiering zoeken we actief en gezamenlijk de samenwerking met de waterschappen, de provincie, het Rijk en de Europese Unie.

Op de agenda

Bespreekpunten aan de bestuurstafel in deze bestuursperiode zijn:

  • Het realiseren van de groene en landschappelijke opgave in relatie tot het Integraal ruimtelijk perspectief (IRP).
  • In het programma Groen Groeit Mee werken de provincie Utrecht, drie regio’s (U10, het Utrechtse deel van Foodvalley en Amersfoort) en vier waterschappen samen aan de realisatie van groene en landschappelijke opgaven.

Onderdeel van Integraal ruimtelijk perspectief

Het thema ‘groen en landschap’ is een integraal onderdeel van het Integraal ruimtelijk perspectief, de strategische agenda van de U10.

Relevante documenten

  • Een kwalitatieve en kwantitatieve vertaling van de groene en landschappelijke opgave voor onze regio tot 2040 in het pijlerrapport Groen en Landschap (pdf; 23 Mb);
  • Het Groen Groeit Mee pact (pfd; 3,6 Mb) waarin betrokken partijen, waaronder de U10-gemeenten, de groene en landschappelijke opgave en ambitie in relatie tot de groei van onze regio markeren en het belang van een gezamenlijke inspanning om te komen tot de realisatie ervan onderschrijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de betrokken procesmanager van het U10-team benaderen: Eelco Sneep.

Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.

Andere bestuurstafelthema’s

Hier leest u meer over de andere U10-bestuurstafelthema’s.