Home Ga terug naar home

Gezonde woon- en leefomgeving

Onze opgaven

De komende jaren verwachten we dat het mobiliteitssysteem in de U10-regio in haar voegen zal gaan kraken. Het aantal arbeidsplaatsen en woningen groeit. Ook neemt de landelijke mobiliteit toe en is er veel groot onderhoud aan rijkswegen. Dat vraagt om effectieve maatregelen om onze regio voor iedereen bereikbaar te houden. Tegelijkertijd staan we voor de opgave om ons met minder CO2-uitstoot in de regio te verplaatsen en willen we (leren) inspelen op de tijdelijke en structurele effecten van de coronapandemie op het mobiliteitsgedrag van reizigers in onze regio.
Om voor (toekomstige) inwoners van de regio Utrecht voldoende, betaalbare en passende woningen beschikbaar te hebben, is regionale samenwerking noodzakelijk. Het woningaanbod moet aansluiten bij de behoefte in onze regio. In de woningmarktregio Utrecht is hiervoor de bestuurstafel Gezonde woon- en leefomgeving bij uitstek dé ontmoetingsplek waar de wethouders Wonen samenwerken aan bovenstaande opgaven.

Onze ambities

We willen zorgen voor voldoende en passende woningen voor iedereen in een gezonde en vitale leefomgeving. We bouwen nu om in 2040 de woningmarkt in balans te hebben. Voor een groot deel betekent dit dat we bouwen voor de doorstroming. Door een betere balans in de woningvoorraad en meer doorstroming komen meer mensen terecht in de woning die bij ze past.

De regio maakt afspraken over de woningbouwprogrammering, waardoor ook de verantwoordelijkheid voor sociale en kwetsbare doelgroepen door de regiogemeenten wordt gedeeld.

Op de agenda

Bespreekpunten aan de bestuurstafel in deze bestuursperiode zijn:

  • Woondeal regio Utrecht
  • Regionale programmering van de woningbouw
  • Woningmarktonderzoek
  • Woonruimteverdeling
  • Huisvesting bijzondere doelgroepen; een van de initiatieven is Eerst een Thuis.

Onderdeel van integraal ruimtelijk perspectief

Het thema ‘gezonde woon- en leefomgeving’ is een integraal onderdeel van het Integraal ruimtelijk perspectief, de strategische agenda van de U10.

Relevante documenten

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook  de betrokken procesmanager van het U10-team benaderen: Micha Bekker.

Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.

Andere bestuurstafelthema’s

Hier leest u meer over de andere U10-bestuurstafelthema’s.