U10-radenbijeenkomst Woonruimteverdeling en woningvoorraad (digitaal)

6 september 2023 19.30 tot 21.00 uur Online, MS Teams

De raadsledenbijeenkomsten zijn voor  alle raadsleden van de 16 gemeenten in de regio Utrecht (U10).

De informatieavond gaat over de mogelijkheden van de huisvestingsverordening. Met dit instrument kunnen gemeenten de regie pakken op de verdeling van (sociale) woonruimte en de woningvoorraad. Bij het besluit over de recente huisvestingsververordening (1 juli 2023) is een nieuwe aanpassing van de huisvestingsverordening aangekondigd. Aanleiding is de voorgenomen wijziging van de Huisvestingswet. Met deze wijziging van de Huisvestingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden, onder andere bij de voorrang voor beroepsgroepen en de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen. Met de informatieavond zetten we een stap in de regionale afstemming van de verordeningen.

Voor deze bijeenkomst is een discussienotitie beschikbaar, met bespreekvoorstellen, opgesteld door de bestuurstafel Gezonde woon- en leefomgeving van de U10. Deze informatie is via de eigen gemeentelijke organisatie gedeeld.

Programma

19:15 uur Digitale inloop
19:30 uur Start
• Duiding nut en noodzaak regionale afstemming (5 minuten)
• Toelichting op discussienotitie en vragen over de notitie (15 minuten)
• Bespreking voorstellen op de 4 onderdelen
• Ruimte voor vragen over andere mogelijkheden van de huisvestingsverordening
20:55 Sluiting

Graag tot 6 september, online.