Resultaten U10

De U10-gemeenten hebben de afgelopen jaren diverse gezamenlijke resultaten neergezet. Deze worden over het algemeen als nieuwsbericht opgenomen. De meer formele resultaten (convenanten en gezamenlijke reacties van U10- of regiogemeenten) worden hieronder vermeld.

 

Convenant Strekking
Regionale huisvestingsverordening
1 juli 2019
In de regio Utrecht hebben 16 gemeenten samengewerkt bij het opstellen van de gemeentelijke huisvestingsverordening.

Woondeal regio Utrecht
24 juni 2019
Het Rijk, de provincie Utrecht en 16 gemeenten in de regio Utrecht gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken.

Plan van aanpak Ruimtelijk-economisch perspectief
Conceptversie 8 april 2019

In 2018 is door 12 gemeenten in de regio Utrecht de Ruimtelijk-Economische Koers U10 (REK) vastgesteld. Het Opgaveteam Ruimtelijk Economisch Programma (REP) heeft de opdracht te komen tot een integraal ruimtelijk perspectief én - programma, waarin kansen voor en bijdrage van de gemeenten expliciet wordt. In dit plan van aanpak is uitgewerkt hoe het REP tot stand komt.

Rapporten Ruimtelijk-economisch programma U10-Beraad(t)
Zoals toegelicht op U10-Beraden 30 januari en 3 juli 2019

De colleges zijn door het U10-netwerk gevraagd om deze vijf rapporten te aanvaarden als bouwstenen voor het ruimtelijk-economisch programma (REP) en de daarmee samenhangende regionale energiestrategie (RES) en het regionale mobiliteitsprogramma U NED/ het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-Mirt) en Groen en landschap.

Koers U10: Ontmoetingsplaats Gezond Stedelijk leven (‘Ruimtelijk-economische koers')
Eindversie 5 april 2018

Gezamenlijke, regionale koers, met focus op welbevinden, bewegen, duurzaamheid en perspectief op wonen, werk en opleiding. Een regionaal antwoord op kansen en bedreigingen in de regio Utrecht.

Green deal verduurzaming zorginstellingen
Januari 2018

Deelnemende zorginstellingen gaan actief aan de slag om de bedrijfsvoering systematisch te verduurzamen. Zorginstellingen die voldoen aan de (met de zorgsector ontwikkelde) Milieuthermometer, krijgen een lichter handhavingsregime op duurzaamheidsthema’.

Convenant aardgasvrije nieuwbouw
Oktober 2017

Projectontwikkelaars worden gestimuleerd gebruik te maken van de inkeerregeling van Stedin.

Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Oktober 2017

Als aanvulling op:
Regioconvenant maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Maart 2017

Om inwoners te helpen zelfstandig te wonen in de wijk en actief mee te doen in de samenleving.  Vanaf 2020 is elke gemeente hiervoor zelf verantwoordelijk.

Huisvestingsverordening
Juli 2017

Gelijkluidende regels voor toewijzing sociale-huurwoningen.

Betonconvenant
Mei 2017

Meer gerecycled beton toepassen in beton dan gemeente inkoopt.

Plan van aanpak
Mei 2017

Als aanvulling op:
Bestuursovereenkomst huisvesting en integratie vluchtelingen
Januari 2017

Versnelde integratie nieuwkomers.

PROVADA-contract
Maart 2017

Drie jaar gezamenlijke stand op jaarlijkse vastgoedbeurs.
Gezamenlijke reactie op kantorenplan Provincie
Oktober 2016
Gezonde regionale kantorenmarkt; maximaal volume kantoren per gemeente van 2014 – 2030.

Samenwerkingsovereenkomst BOA’s Midden-Nederland
Oktober 2016

Bijzondere opsporings-ambtenaren over de gemeentegrens heen inzetbaar.

Convenant bedrijventerreinen
Augustus 2016

Regionaal evenwicht in vraag en aanbod van bedrijventerrein.

Greendeal Cirkelstad
Juni 2016

Stimuleren circulaire economie.

Structurele samenwerking U10 en EBU
Maart 2016

Regelt lidmaatschap U10 gemeenten van EBU 2016 - 2020.

Letter of intent smart solar charging
November 2015

Stimuleren elektrisch rijden.