Het U10-netwerk werkt nét even anders 

U10 is een lichtvoetig netwerk. Kenmerkend is dat twaalf gemeenten met elkaar samenwerken in U10, omdat ze iets met elkaar hebben: ze vormen samen één daily urban system en hebben een bestuurlijke samenwerking. Maar dit betekent niet dat alle U10-gemeenten per se mee moeten doen aan elke concrete samenwerking. En het betekent evenmin dat andere gemeenten buiten de twaalf nooit mee mogen doen aan bestuurstafels of regionale projecten. Wij geloven in de kracht van de lokale autonomie. Dit betekent dat de raden geen van hun bevoegdheden hebben overgedragen aan het regionaal samenwerkingsverband U10. 

Multidisciplinaire bestuurstafels

Ankerpunt in ons netwerk zijn zes bestuurstafels in met name het fysiek domein. Aan de tafels ontwikkelen en realiseren we gezamenlijk visies, uitvoeringsprogramma’s projecten en zorgen we voor één regionaal geluid richting provincie en Rijk.

Aan deze bestuurstafels is elke gemeente met een wethouder vertegenwoordigd en worden voorstellen aan de twaalf colleges gezamenlijk voorbereid; we ontwikkelen en realiseren gezamenlijk visies, uitvoeringsprogramma’s en projecten. 

Initiatieven en allianties

In initiatieven zoals de Regionale Energie Strategie, de Woondeal, het integraal ruimtelijk perspectief (REP), het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) en het programma U Ned gaan we samen met onder meer Rijk, provincie en waterschappen onze sectoroverstijgende en lange termijn opgaven te lijf. In uiteenlopende allianties zoals de Health Hub en de Economic Board Utrecht versterken we met het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen het innovatief en financieel vermogen van onze regio.

Ontmoetingen in het U10-netwerk

Een paar keer per jaar zijn er de U10-Beraden. Hier kunnen gemeenteraadsleden met elkaar van gedachten wisselen over onderwerpen die later in de raden zelf aan de orde zullen komen. Een paar maal per jaar zijn er bestuurstafeldagen voor wethouders. Jaarlijks ontmoeten alle collegeleden elkaar op de collegedag. De burgemeesters ontmoeten elkaar tweemaal per jaar op het burgemeestersoverleg.

Communicatie vanuit het netwerk naar buiten

Externe communicatie

Ook extern wordt er gecommuniceerd. De belangrijkste gezamenlijke uitingsvorm zijn brieven die de gemeenten gezamenlijk sturen naar (meestal) de rijksoverheid en de provincie om gezamenlijke belangen te behartigen. Zo zij er bijvoorbeeld brieven naar de provincie gestuurd over de provinciale plannen voor de kantorenmarkt en het openbaar vervoer; en naar de rijksoverheid over volkshuisvesting en de energietransitie.

Bij de lobbyactiviteiten, zowel naar Den Haag als naar Brussel, neemt de gemeente Utrecht meestal het voortouw. De lobby-doelstellingen en -aanpak worden besproken aan bestuurstafels. Als grootste gemeente van de regio en één van de G4 heeft Utrecht meer mogelijkheden en heeft ook de regio de mogelijkheid haar invloed met kracht uit te oefenen. Het inmiddels opgeheven opgaveteam Lobby en positionering heeft een kernboodschap voor de U10-regio opgeleverd. 

Profilering

Als de regio zich naar een breder publiek presenteert, doen we dat meestal niet onder de vlag U10 maar gebruiken we Utrecht Region. Dan is het – ook internationaal – duidelijker over welk gebied we het hebben en kunnen tegelijkertijd andere partijen en overheden zich achter het logo scharen. Utrecht Region gebruiken we bijvoorbeeld op de jaarlijkse gezamenlijk stand op de Provada en mogelijk ook voor toerisme en recreatie.

Meer weten over U10?

De gemeentesecretarissen en bestuursadviseurs in de U10-gemeenten zijn uitstekend op de hoogte en kennen de weg in het netwerk. De medewerkers van het U10-team kunt u bereiken via Contact. U kunt zich ook aanmelden voor de U10-nieuwsbrief.