BT Groen en landschap: Groen groeit mee

19 april 2020

De bestuurstafel Groen en landschap van 1 april 2020 vond plaats via een schriftelijke ronde. De deelnemers konden reageren op een gezamelijke rapportage ambtenaren van gemeenten en de provincie. De rapportage laat zien dat er een groot aantal programma’s en organisaties is in het domein “Groen en landschap” binnen de provincie Utrecht, met een enorme verscheidenheid. Dit geeft aan dat de inzet en de betrokkenheid bij ons mooie Utrechtse landschap enorm is.

Meer overzicht en daadkracht gewenst

Tegelijk signaleert de rapportage dat de sector “groen en landschap” in Utrecht kampt met een gebrek aan overzicht en daadkracht. Dat komt door het ontbreken van een transparante en toegankelijke governance structuur. Hierdoor is het lastig tot effectieve samenwerking te komen in de grote verscheidenheid van organisaties en programma’s.

Groen groeit mee

“Groen groeit mee” is de uitdagende slogan, die duidelijk wil maken dat als de regio/provincie groeit qua inwoneraantal, economie en mobiliteit, ook de behoefte groeit aan groene recreatieruimte en natuur. Tel daarbij de noodzakelijke veranderingen waar de groene ruimte voor staat (meer duurzame landbouw, ruimte voor opwek van elektriciteit, meer biodiversiteit, etc.) en dan is duidelijk dat een effectieve en daadkrachtige bundeling van krachten dringend noodzakelijk is.

De deelnemers aan de bestuurstafel (naast de wethouders van de U16 zijn dat een gedeputeerde en een hoogheemraad) herkenden zich in hetgeen in de rapportage werd geconstateerd. Zij hebben de ambtenaren opgedragen met een plan van aanpak voor de geschetste problematiek te komen. Daaraan wordt nu gewerkt.

Enkele reacties op de rapportage

Lot van Hooijdonk (Utrecht) reageerde o.a. met: “Ik ben blij met deze rapportage, die laat zien dat we als regio goed samenwerken aan een gedeeld beeld van de opgave voor Groen en Landschap. Het is een mooie stap voorwaarts.(…) Een gezamenlijke visie op doelen, governance, financiering en programma is nodig om een stap verder te zetten in het concretiseren van opgave en projecten van de U10 voor Groen en Landschap”

Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) : De gemeente Wijk bij Duurstede onderschrijft dat er een goede overlegstructuur nodig is, die ervoor zorgt dat het thema Groen en Landschap verder wordt aangejaagd. Er zijn veel organisaties en uitvoeringsprogramma’s elk met eigen uitvoeringskracht,  draagvlak en middelen. Dat zie ik als een enorme kwaliteit. Om de schaalsprong in Groen en Landschap nog beter te faciliteren is regie nodig en zijn afspraken nodig over de governance. Wij vinden het belangrijk dat de provincie de regie pakt en in samenwerking met de regio werkt aan het realiseren van de schaalsprong voor Groen en Landschap. Het gaat daarbij om thema’s als recreatie en toerisme maar ook de transformatie van de agrarische sector.

Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht) schreef:  “We willen dat groen een stevige positie krijgt in ontwikkelingsplannen. Het is belangrijk dat groen evenredig meegroeit met andere ontwikkelingen, zoals woningbouw. Dat uitgangspunt moeten we borgen in de hele regio en daarom is samenwerking met zoveel mogelijk gemeenten van belang. Samen zorgen we voor een provincie met voldoende groen”

En Wouter Catsburg (Zeist) : “Groen groeit mee!” is een aansprekende slogan! Het figuur op pagina 6 onder II (zie hiernaast) is de spijker op zijn kop en maakt haarscherp duidelijk hoe het werkveld groen (nog niet goed) werkt. Daarom kan een plan van aanpak om juist dit aspect te tackelen niet uitblijven. Wij stemmen dan ook van harte in met het opstellen van een plan van aanpak. Een gezamenlijk plan van aanpak is een belangrijke stap om de versnippering tegen te gaan en alle partijen toch te kunnen laten doen waar ze goed in zijn.