Analyses voor U10 Ruimtelijk-economisch programma

8 januari 2019

De U10-gemeenten kennen een gemeenschappelijke Ruimtelijke Economische Koers : De ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven. Daarin schetsen de gemeenten een duidelijk regionaal toekomstbeeld voor de langere termijn. Er zal een concreet Ruimtelijk Economisch Programma (REP) worden gemaakt om dit toekomstbeeld ook echt te realiseren.

In 2018 zijn - nog in opdracht van de vorige colleges  -  analyses uitgevoerd op het gebied van mobiliteit, wonen, economie en energie. Deze analyses zijn besproken aan de nieuwe bestuurstafels. Eind 2018 hebben de bestuurstafels de rapporten doorgezonden aan de colleges. Aan de colleges is gevraagd of ze ermee in kunnen stemmen dat deze rapporten worden gebruikt als bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch Programma. 

De U10-colleges bespreken deze vraag voor het eerst in januari 2019 en zullen daar voor 1 april 2019 een antwoord op geven. Via onderstaande links kunt u kennis nemen van alle analyserapporten. Op 30 januari 's avonds vindt in het gemeentehuis van Zeist een U10-Beraad(t) plaats, waar u nader wordt geïnformeerd over de inhoud van deze rapporten en met leden van de bestuurstafels in gesprek kunt over de inhoud.

Of en wanneer de rapporten in uw eigen raad worden besproken hoort u van uw eigen college.

NB: De woningmarkt analyse bestaat uit twee rapporten en de economische analyse bestaat uit drie rapporten. Daarnaast is toegevoegd de kantorenmonitor van de provincie, die uiterst relevant is voor de economische analyse, maar die strikt genomen geen onderdeel uitmaakt van de door de U10 uitgevoerde analyses. De energie-analyse en de knooppuntenanalyse bestaan beide uit één rapport.

Woningbouwlocaties deel 1

Woningbouwlocaties deel 2

Knooppuntenanalyse

Energie-analyse

Verdieping economisch beeld

Uitdieping economisch beeld werklocaties

Essay economisch beeld

Provinciale kantoren monitor (STEC-rapport)