Home Ga terug naar home

Klimaatneutrale regio

Onze opgaven

Om verdere klimaatverandering tegen te gaan, staan we voor de opgave om de uitstoot van broeikkasgassen drastisch te verminderen. Dit heet klimaatmitigatie. De in het landelijke Klimaatakkoord uit 2019 afgesproken ambitie, verankerd in de Klimaatwet, is om in 2050 klimaatneutraal te zijn met een tussendoel van 49% CO₂-reductie in 2030. Het nieuwe kabinet heeft de ambitie voor 2030 inmiddels aangescherpt tot 55% CO₂-reductie.

Onze ambities

Met verschillende partners en in verschillende netwerken geven we als U10 concrete invulling aan de landelijke ambities voor klimaatmitigatie. Zo hebben we ons in RES-verband, samen met de provincie, vier waterschappen en Stedin, gecommitteerd aan een ambitie van 1,8TWh grootschalige duurzame opwek in 2030 in onze regio. Ook zetten we samen stappen in de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad en maken we in verschillende netwerken werk van circulariteit.

De bestuurstafel Klimaatneutrale regio is dé plek waar de wethouders Duurzaamheid van de U10-gemeenten samenwerken aan de bovenstaande opgaven en werk maken van hun gezamenlijke ambities op het gebied van klimaatmitigatie.

Op de agenda

Bespreekpunten aan de bestuurstafel in deze bestuursperiode zijn:

Onderdeel van integraal ruimtelijk perspectief

Het thema ‘klimaatneutrale regio’ is een integraal onderdeel van het Integraal ruimtelijk perspectief, de strategische agenda van de U10.

Relevante documenten

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze bestuurstafel? Neemt u dan contact op met de betrokken wethouder in uw gemeente. U kunt ook de betrokken procesmanager van het U10-team benaderen: Nienke Bonenschansker. Voor vragen over de Regionale energiestrategie kunt u ook het RES-team benaderen.

Benieuwd wanneer de bestuurstafels en andere U10-evenementen zijn? Neem dan een kijkje in de agenda.

Andere bestuurstafelthema’s

Hier leest u meer over de andere U10-bestuurstafelthema’s.